Architectual Information

Shingle

sh100_shingle_barrel_vee_ridge_hip


sh110_shingle_change_pitch


sh130_shingle_fascia


sh210_shingle_gable_barge_barrel_vee


sh220_gable_barge_ext_metal_fascia_trim


sh230_shingle_gable_barge_metal_fascia


sh240_shingle_gable_barge_standard


sh310_shingle_para_apron_flash


sh510_shingle_transverse_apron


sh520_shingle_transverse_apron_lead-edge


sh610_shingle_valley


sh710_shingle_wall_2_roof_junction